युवकांच्या कल्याणार्थ प्रामाणिकपणे काम करणारी एकमेव संघटना | व्यसनमुक्त सदाचारी युवक हाच खरा समाजसुधारक

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि


अभिप्राय द्या